En INTRODUKSJON til GERMANISCHE HEILKUNDE®

av Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Kontrollen av mine resultater, 

..... som – etter den første storm av forargelse – sannsynligvis snart og hurtig, vil det finne sted innenfor de tilsvarende spesialdisipliner – det er jeg overbevist om – en fullstendig bekreftelse av mine resultater og man vil supplere dem i detalj. Så spør man igjen, hvorfor man ikke fant ut av dette tidligere?

... Når man først har funnet ”universalnøkkelen”, er det relativt lett å låse opp alle dørene med denne forutgående forståelsen. Det er likesom "skjellene faller fra éns øyne"!

Dr.med. Mag.theol. Ryke Geerd Hamer


Hva er Germanische Heilkunde® egentlig?

Den moderne medisin hadde begynt å utforske menneskets kropp for å bli bedre til å helbrede den i tilfelle sykdom. Dette var, som det vil vise seg, prinsipielt ufullstendig, da man ut fra ren entusiasme ved oppdagelsen av de mekanisk-biokjemiske sammenhenger helt hadde ignorert psyken og hjernen.

På lignende måte var planetenes omløpsbane lenge blitt misforstått som spiralbaner rundt jorden fordi solen, som sentral-stjerne, ble ignorert av dogmatiske grunner. Det ga ingen mening og var også vanskelig å beregne. Men siden Galilei gjenoppdaget solen som sentral-stjerne i vårt planetariske system, har planetenes baner vært ganske enkle omløpsbaner rundt solen.

Legene fra tidligere århundrer eller årtusener fokuserte for det meste på de psykiske sammenhenger, både med hensyn til diagnostikk og terapi. Naturligvis var de ikke i stand til å underbygge deres innsikter på basis av anatomi, fysikk og biokjemi, dvs. moderne naturvitenskap. Den gang samlet de deres erfaringer for det meste psykisk-intuitivt, hvilket delvis blir betraktet som uvesentlig eller upopulært i dag. Begge tilnærmelser er ufullstendige, begge tilnærmelser ignorerer mer eller mindre hjernen. Generelt var den psykisk-intuitive tilnærmelse tettere på sannheten fordi vi kan se de forferdelige konsekvensene av rent organisk medisin. På den andre siden kan man naturligvis ikke oppnå en reproduserbar systematisk synopsis (sammenligning), hvis man ikke inkluderer hele det organiske felt.  

Strengt tatt finnes det i virkeligheten ingen adskillelse mellom psyke, hjerne og organ, fordi i virkeligheten er de altid en synkronisert triade, nemlig:

Psyke - Hjerne - Organ

Alle prosesser i psyken og organer er forbundet med (gjennom) hjernen og koordineres der. Hjernen er praktisk talt den store COMPUTER (datamaskin) i vår organisme, psyken blir programmereren og både kropp og psyke er igjen computerens effektorgan, både i tilfelle av optimal programmering og ved programfeil (oversetter: ”feil” ikke forstått som naturens feil). Fordi det ikke kun er tilfellet at psyken programmerer hjernen og organet, men organet kan også indusere en automatisk programmering av hjernen og psyken i tilfelle ved kvestelser, benbrudd og lignende. Vi er nødt til å holde dette konstante samspill mellom psyken, hjernen og organet med hjernen som den store computer for hele vår organisme som har utviklet seg over millioner av år i tankerne, hvis vi vil forstå de Biologiske Lover i Germanische Heilkunde® (tidligere: Ny Medisin, Germansk Ny Medicin, eng. Germanic New Medicine). Men Germanische Heilkunde® omfatter ikke kun forholdet mellom psyke, hjerne og organ, den gir også embryologisk-ontogenetiske forklaringer, hvorfor relè-sentrene er plassert på de steder i hjernen hvor vi finner dem. Germanische Heilkunde® forklarer også sammenhengen mellom de forskjellige kimlag og de forskjellige histologiske formasjoner for både kreftsvulster og normalt vev. (De forskjellige histologiske formasjoner er avledet av de tre kimlag.) Fordi, på hvert kreftsted finner vi jo presis den histologiske vevstype som embryologisk sett hører til der.

Utover det inkluderer Germanische Heilkunde® en ytterligere koordinasjonsgruppe som ser forholdet mellom de forskjellige adferds- og konfliktmønstre i større enheter (familie, klan, horde, flokk osv.) og utvider dette til å gjelde for hele kosmos. Altså ser sameksistensen med hverandre og i symbiose med andre raser, arter og vesen som er vokst over millioner av år, i en kosmisk ramme.

Tredje Loven i Germanische Heilkunde®, "Det ontogenetisk betingede system av Formålsbestemte Bbiologiske Spesialprogrammer (SBS)", inndeler alle såkalte sykdommer i henhold til kimlag-tilhørighet: Det indre, det midterste og det ytre kimlag som utvikler seg i begynnelsen av embryoets utvikling.

Hver celle eller organ i kroppen kan ikke kun tildeles en av disse såkalte kimlag, men utviklingshistorisk betinget, har bestemte hjernedeler og også histologiske formasjoner deres spesifikke kimlag-tilhørighet.

Utover dette forholder storhjerne-styrte og gammelhjerne-styrte organer seg med hensyn til cellevekst og nedbrytning av celler under den konflikt-aktive og den konflikt-løste fase, omvendt proporsjonal med hverandre. Det betyr:

Cellene eller organene som utvikler seg fra det indre kimlag, har deres reléer i hjernestammen og multipliserer i tilfelle ved kreft (cellevekst) med kompakte tumorer av adeno-celletypen (f.eks. i leveren, lungene [lungenoduli], i tarmen).

Cellene eller organer som har utviklet seg fra det ytre kimlag, skaper i tilfelle ved kreft en nedbrytning av celler i form av sår eller ulcera eller en funksjonsforminskelse på organ-nivå, f.eks. diabetes eller lammelse.

I det midterste kimlag skjelner vi mellom en eldre og en yngre gruppe:

Cellene eller organene som tilhører den eldre gruppe av det midterste kimlag, har deres relè i lillehjernen, dvs. de hører til den gamle hjernen og utvikler seg derfor også i tilfelle ved kreft til kompakte tumorer av adenoid-celletypen i den konflikt-aktive fase (f.eks. bryst, melanom, mesotheliom = pericardium, pleura, peritoneum).

Cellene eller organene som tilhører den yngre gruppe av det midterste kimlag, har deres styrings-sted i storhjerne-marglagene1 og danner i tilfelle ved kreft nekroser eller vevshull i den konflikt-aktive fase, f.eks. nedbrytning av celler (huller i knokkelen, milten, nyre eller eggstokken).

Av det nettopp nevnte ser man, at kreft ikke er en meningsløs prosess av celler som tilfeldigvis er blitt ”skjør/forvirret”, men en forståelig og forutsigelig prosess som følger helt presist de ontogenetiske forhold.

Ifølge den fjerde lov fra Germanische Heilkunde®, "Det ontogenetisk betingede system av mikrober", nedbryter gammelhjerne-styrte organer deres tumorer ved hjelp av spesielle mikrober, mens – også i helningsfasen – hullene og ulcera i storhjerne-styrte organer fylles ved hjelp av virus(?) og bakterier under hevelse.

Inntil nå hadde vi forstått mikrobene kun som årsaken til såkalte infeksjonssykdommer og dette synspunktet syntes å være innlysende fordi vi alltid fant disse mikrobene ved såkalte infeksjonssykdommer. Men det har ikke vært riktig. Disse antatte infeksiøse sykdommer blir alltid innledet av en konflikt-aktiv fase. Først når konflikten er løst, blir disse mikrober aktive. De styres og aktiveres nemlig av vår hjerne. De hjelper oss på den måten at de fjerner konsekvensene av den kreft som er blitt overflødig, dvs. den tumor som ikke lengre er nødvendig etter at den har avsluttet sin oppgave eller idet bakterier og virus(?) hjelper til med å gjenoppbygge huller, nekroser eller ødelagt vev som tilhører storhjerne-gruppen. Så de er våre trofaste hjelpere, våre gjestearbeidere.

Ideen om immunsystemet, som kjemper mot onde mikrober, var simpelthen feil. Fordi mikrobene ikke er årsaken til sykdom, men optimerer helbredelsesfasen (tilhelingen).

Den femte loven, "Loven om forståelse av enhver såkalt sykdom, som en del av et (evolusjonshistorisk forstått) Formålsbestemt Biologisk Spesialprogram fra naturen" (SBS), snur om på all medisin. Hvis man ser på de enkelte kimlags sykdommer hver for seg, kan man konstatere at der øyensynlig er en biologisk betydning. Når vi ikke lengre forstår de øyensynlige "sykdommer" i Germanische Heilkunde® (tidl.: Ny Medisin, Germansk Ny Medisin, eng. Germanic New Medicine) som "ondskap", uhell i naturen eller Guds straff, men som deler eller enkelte faser av Naturens SBS, har den biologiske betydning som er inkludert i hver SBS en avgjørende betydning. Så Spesialprogrammet har et meningsfullt biologisk formål, eller: det skal oppnås noe formålsbestemt eller noe formålsbestemt-biologisk nødvendig med SBSet. Den biologiske betydning i en mor/barn-konflikt er f.eks. at organismen bygger ytterligere brystkjertelvev for å hjelpe barnet – som f.eks. gjennomgår en utviklingsforstyrrelse pga. en ulykke – idet barnet nå kan få mer morsmelk.

For kvinner i de såkalte siviliserte land, foregår disse prosesser stort sett utenom amming. Så hvis en kvinne i sivilisasjonen får en mor/barn-konflikt, mens hun ikke lengre ammer, så vokser en brystkjertel-tumor og etterligner formålet med å «ønske å gi mer melk» til spedbarnet, men barnet er som regel ikke lengre et spedbarn.

Dette har fått våre moderne leger til å se denne tumoren som noe helt meningsløst sykt, som en degenerasjon av naturen, fordi de hadde og har mistet forståelsen av den opprinnelige betydning.

Uten bestemmelse av å være venstre- eller høyrehendt, kan man ikke arbeide i Germanische Heilkunde®. Fordi hos en høyrehendt kvinne er det venstre bryst ansvarlig for kvinnens barn, mor og «redet». Det høyre bryst er ansvarlig for partneren eller partnerne, som faktisk inkluderer alle andre mennesker, unntagen små barn, mennesker og dyr som oppfattes som barn. For den venstrehendte kvinne er det motsatte tilfellet.

venstre hånd øverst = venstrehendt
høyre hånd øverst = høyrehendt

Når du klapper i hendene, er den øverste hånd den ledende, dvs. den bestemmer om du er høyrehendt eller venstrehendt. Hvis din høyre hånd ligger øverst, er du høyrehendt, og omvendt, hvis din venstre hånd ligger øverst, er du venstrehendt. Denne testen er meget viktig for å finne ut av hvilken hjernehalvdel en person fungerer ('arbeider') med. Det finnes mange venstrehendte som har lært å skrive med høyre hånd og dermed tror at de er høyrehendte. Men det er like viktig å vite hvor gammel pasienten er, hvilket kjønn eller om det skal tas hensyn til hormonelle særegenheter eller inngrep, f.eks. P-piller, bestråling av eggstokker, hormontilskudd, overgangsalder osv.

Biologiske Konflikter kan kun forstås Evolusjons-historisk, som arkaiske konflikter, som prinsipielt er analoge for mennesker og dyr. Dyr føler/merker de fleste av disse Biologiske Konflikter som reelle, mens mennesker ofte oppfatter i figurativ forstand. For dyr er en ”mat-bit” som dyret ikke kan sluke (konflikt), faktisk et stykke mat, mens for mennesker kan det (konflikten) være en tusenkroner seddel eller en lotteri-gevinst.

I Germanische Heilkunde® er operasjoner ikke grunnleggende feil. Men de skal indiseres individuelt og med sunn fornuft, dvs. hvis det virker rimelig når en spontan helbredelse ville ta for lang tid eller hvis det var følge-konflikter. F.eks. hvis en kvinnelig pasient føler seg vansiret pga. knuten i brystet og et melanom hadde utviklet seg pga. av DHS men alltid i henhold til kriteriene i Germanische Heilkunde®.

Legemiddelbehandling er ikke utelukkende den konvensjonelle medisinens domene. Medikamentene som symptomatisk er gode, skal brukes til fordel for pasienten og etter kriteriet som legen også ville anvendt til sin egen ektefelle.

Den Germanische Heilkunde® er en empirisk naturvitenskap. Den er basert på 5 empirisk (overs. note: empiri=erfaringsmessig) funnet Biologiske Naturlover som kan anvendes for ethvert tilfelle av sykdom hos mennesker eller pattedyr i strikt vitenskapelig forstand.

Manglende kjennskap til disse lovene i medisinsk-klinisk forstand har forhindrer oss i noensinne å kunne systematisere medisinen korrekt eller å kunne se eller vurdere selv en enkelt sykdom korrekt.

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Norsk oversettergruppe


1- I konvensjonell medisin (skolemedisin) betegnes den som ”hvit substans”. Dr. Hamer skapte begrepet ”Grosshirnmarklager” (storhjerne-marglager), som er den hvite substans under storhjernebarken.