En INTRODUKSJON til GERMANISCHE HEILKUNDE®

av Dr. med. Ryke Geerd Hamer

HAMER FOKUS
og hvordan de endrer all medisin.

Det var faktisk mine motstandere, som nedsettende omtalte disse hjernestrukturer som jeg oppdaget, som "de merkelige Hamer Fokus".

I 1982, allerede et år etter oppdagelsen av Germanische Heilkunde® (tidligere: Ny Medicin, Germansk Ny Medicin), var jeg i stand til prospektivt å finne en enorm Hamer Fokus (Hamerscher Herd = HH) hos en pasient med en revir-konflikt2 i pcl-/helbredelsesfasen og hjerteanfall i den epileptoide krisen. Fra dette tidspunkt visste jeg, at der ikke eksisterer hjernesvulster, men at disse fenomen henger sammen med helbredelsesfasen (pcl-fasen) i en Biologisk Konflikt.

Da jeg dengang hadde funnet loven om sykdommenes tofase-mønster, visste jeg naturligvis, at alle prosesser i helbredelsesfasen har en forutgående konfliktaktiv fase. Men det ble ikke akseptert av radiologene: "Hr. Hamer, vi kan ikke finne noe der."

HAMER FOKUS (HH). Skyteskive-formasjon i starten av løsning-fasen (pcl-fase).

Da jeg ikke hadde mitt eget CT-utstyr, var jeg ikke i stand til å gjennomføre systematiske undersøkelser. Jeg kunne kun få det, som "falt fra menns bord", og det var ikke meget. I tilfelle ved kreft og selvfølgelig fokuserte jeg på det på det tidspunkt, fordi jeg trodde, at jeg kun oppdaget mekanismene i kreftutviklingen var det dengang heller ikke alminnelig å gjøre en computertomografi (CT) av hjernen.

Jeg så mange Hamer Fokus (HH), men kunne ikke forstille meg, at det var kreft. Der var f.eks. motoriske, sensoriske og periost-sensoriske releer i hjernen, som ikke danner kreft på organ-nivå, men er kreftekvivalenter. Men jeg regnet ikke med disse "sykdommer", kun med kreft.

Så begynte jeg å lage en topografi over HH i hjernen. Det var meget besværlig, da det, hva man kunne se i hjernen, også kunne ha vært en gammel prosess, som allerede var avsluttet og ikke lengre hadde noe å gjøre med pasientens aktuelle konflikt-prosess.

Jeg fant også overgripende konflikter med lignende konflikt-innhold. I dag forstår jeg, at de dekket flere releer med et enkelt HH, dvs. pasienten hadde hatt en eller flere konflikter, hver med forskjellige aspekter, alle slo inn (rammet) i samme sekund av DHSet og alle var samlet i en stor HH (Hamerscher Herd = Hamer Fokus).

Derutover var det pasienter som hadde flere HH på meget forskjellige steder i hjernen. Men alle disse fokus hadde noe til felles: De representerte helbredelsesfasen, hvis pasienten ellers hadde alle symptomer som svarer til den konflikt-løste fase (pcl-fase). 

Derutover var det pasienter som hadde flere HH på meget forskjellige steder i hjernen. Men alle disse fokus hadde noe til felles: De representerte helbredelsesfasen, hvis pasienten ellers hadde alle symptomer som svarer til den konflikt-løste fase (pcl-fase). 

Men svarende til alle Hamer-Fokus i helbredelsesfasen, skulle man dog kunne finne en dannelse i hjernen, som ville svare til konfliktene i den aktive fase, og som man kunne synliggjøre med et slags apparatur.

Der så jeg noen ganger skyteskive-formede ringer eller halvsirkelformede strukturer. Det skjedde også, at pasienten hadde en enorm tumor og "intet" kunne ses på hjerne-CTen. Andre hadde en liten tumor, som var i helbredelsesfasen, men et stort Hamer-Fokus var synlig i hjernen.

Hamer Fokus (HH), eller skyteskive-formasjoner, ble feilinterpretert av radiologene som sirkelformede artefakter. Men når de senere hen utviklet ødem og ble til såk. ”hjernesvulster”, var det ikke umaken verd at radiologene konstaterte, at denne formentlige hjernesvulst allerede før var synlig som skyteskive-formasjon dvs. som HH (Hamer Fokus) i den konflikt-aktive fase.

Radiologene var ikke villige til å samarbeide.

Noen av dem hadde en strålings-enhet og uførte såkalt røntgen-strålebehandling. Disse tidligere kolleger turde ikke engang å tenke på, at mine resultater kunne ha vært realistiske.

Andre fortalte meg helt ærlig – på det tidspunkt var der ikke mange radiologer som hadde en CT-scanner –at sykehusene ikke vil arbeide sammen med dem lengre, hvis de syntes(mente) at Hamers teori kunne være riktig. Fordi det ble kun laget hjerneskanninger hos dem, til å finne ”hjernetumorer” eller ”hjerne-metastaser”.

Der var ingen annen vei enn å gjøre det som alle vitenskapsmenn skal gjøre; å arbeide som en god håndverker med 99% transpirasjon og 1% inspirasjon – og å sammenligne alle hjerneskanninger (CT) jeg kunne få fatt i, inklusive alle tilsvarende eller formentlig tilsvarende organ-diagnoser, med andre hjerneskanninger (CT) og tilsvarende organ-diagnoser.

I starten var der en ytterlig vanskelighet: jeg hadde ennå ikke erkjent betydningen av venstre- og høyrehendthet. Hvis jeg ikke alltid hadde hatt organet i fokus (gikk ut fra organet), vil jeg ha tatt feil meget oftere. Fordi fra organet til hjernen eller fra hjernen til organet er korrelasjonen alltid entydig. Kun hos korrelasjonen mellom psyken og hjernen eller hjernen og psyken er venstre- og høyrehendtheten viktig.

Eksempel: Hemoroider får enten en høyrehendt kvinne ved en identitet-konflikt i helbredelsesfasen eller en venstrehendt mann ved en revir-ergrelse-konflikt2 også i helbredelsesfasen (pcl-fase, vagoton fase). Når jeg kan se et HH (Hamer Fokus) med ødem i et bestemt område, i venstre storhjerne-side i venstre temporallapp, så har pasienten alltid et hemoroide- dvs. rektum-plateepitel-ulcus i helbredelsesfasen. Og motsatt – når en pasient har rektum-ulcera i helbredelsesfasen, altså hemoroider, så har han alltid i dette området i venstre temporallapp et HH i helbredelsesfasen.

Det lykkes meg endelig å lære og skjelne mellom kreft og kreftekvivalenter og bestemme den korrekte lokalisering eller korrelativ topografi til organet ved hjelp av hundrevis av hjerne-CTer, senere mange tusen.

Men diskusjonen om de såkalte (såk.) ringformede artefakter (ringer forårsaket av maskinen), som leilighetsvis forekommer og som jeg kaller Hamer Fokus i den konflikt-aktive fase, fortsatte.

Siden 1989, da Siemens-protokollen ble underskrevet, er diskusjonen om angivelige artefakter sannsynligvis avsluttet.

Kun en gang mente en radiolog, at han også så disse skyteskive-formasjoner i organer, og der ”måtte de da virkelig være artefakter”.

Fra det øyeblikk var jeg meget interessert i den slags skyteskive-formasjoner i organene, og jeg undersøkte dem systematisk. Jeg fant ut at det var skyteskive-formasjoner synlige i kompakte organer, som vi kan lage CT'er av, såsom leveren, milten, nyreparenkymet, knokler osv. Men de var stort sett kun synlige i begynnelsen av ca-fasen, mul. ble synlige i knokkelen senere igjen, når knokkelen er rekalfisert.

Jeg fant ut at hjernens og organets skyteskive-formasjoner korresponderer med hverandre og at disse skyteskive-formasjoner også hadde et bestemt forløp i organet. Så kan vi f. eks. observere en typisk skyteskive-formasjon i starten på et solitær leverkarsinom. Senere blir det solitære leverkarsinom mørkt i tomografien og skyteskive-formasjonen kan ikke lengre ses. I tilfelle ved naturlig helbredelse gjennom TB, kan vi dog se antydninger på kalkringer, især hvis der ikke oppstod en total kaverne, dvs. et hull i leveren.

Når man betrakter det hele korrekt, så har vi på den ene side hoved-hjernen (tysk: Kopfgehirn), og på den andre side er der organceller, som hver har en kjerne. Alle organceller er forbundet med hverandre, og hver cellekjerne, dvs. mini-hjerne, er nettverket med alle mini-hjerner i kroppen. Vi kan se summen av ​​disse mini-hjerner som en andre hjerne. Det vil dog bety, at i tilfelle av en Biologisk Konflikt svarer et område av hodets hjerne, som vi kaller Hamer Fokus, til et annet område av organ-hjernen, som vi tidligere kalte kreft eller kreftekvivalent eller organendring1. F. eks. i tilfelle av en sensorisk stimulus, sender organ-hjernen informasjon til hoved-hjernen, omvendt, i tilfelle av motorisk reaksjon sender hoved-hjernen informasjon og kommandoer til organ-hjernen.

Men hva er disse Hamer Fokus i hjernen, som

 • neuroradiologene kaller hjernetumor eller hjernemetastaser, når de tydelig er synlige, dvs. allerede i helbredelsesfasen;
 • forårsaker generell forvirring, når man ikke kan se dem tydelig;
 • kalles hurtigvoksende hjernetumorer, når de viser et meget sterkt perifokalt ødem, og Hamer Fokus blir synlig med kontraststoff;
 • igjen forårsaker generell forvirring, når de har stort ødem, men Hamer Fokus ikke er synlig (som det normalt er tilfelle ved Hamer Fokus i marglageret3)
 • feilaktig fortolkes som tumorer i hjernehinnene, når de er plassert i hjernebarken, men som stort sett alltid er det samme:

kun forskjellige faser eller stadier av en Hamer-Fokus (HH)!

Nå, bestemt ikke hjernesvulster!

Hjernetumorer finnes pr. definisjon ikke, fordi hjerneceller ikke deler seg etter fødselen, selv ikke under forhold, som tidligere var blitt fortolket som hjernesvulster, simpelthen under ingen forhold.

Det som kan multiplisere seg er ufarlig glia – bindevev i hjernen – som har nøyaktig den samme funksjon som bindevev i vår kropp. Disse lyse glia-komprimerte HH (HamerscherHerd = Hamer Fokus), som kan ses i computertomogrammet, er organismens reparasjoner av HH, hvilket man kan glede seg over i stedet for å være skremt eller enda utføre en operasjon på hjernen.

Men gliacellene lagres ikke kun til reparasjon av HH, men hvor som helst, når noe i hjernen skal repareres eller arres (f.eks. etter en operasjon!). Der hvor gliacellene lagres (langs målringene), kan man senere se en hvit fargning av HH med kontraststoff, som det tydelig kan ses i mange eksempler. Men en operert hjerne - likesom en hjerne som er blitt skadet på en annen måte - kan aldri svinge i grunnrytmen igjen.

Fra starten av helbredelsesfasen kan Hamer Fokuset farges med kontraststoff. Dette er mulig på grunn av et meget forøket stoffskifte i HH-området og gjennom lagring av glia for å reparere det berørte rele.

„Skyteskive“ med klart synlige ringer betyr, at HH (Hamer Fokus) er i konflikt-aktiv fasen.

Skyteskive

Med DHS er det ansvarlige rele-senter markert i hjernen, dvs. der dannes skarpe ringer, vi sier også konsentriske ringer, som ligner skyteskiver. Dette sted i hjernen oppstår ikke tilfeldig, men det er computer-releet som individet ”assosierer” i DHSets øyeblikk og som korrelerer med konfliktinnholdet. Hamer Fokuset (HH) gjør, at det organ som korrelerer med HH, blir rammet av kreft i presist samme øyeblikk når DHSet skjer.

Likesom konflikten skrider frem, gjør HH også det i hjernen, dvs. et stadig større område påvirkes, eller det berørte område blir alterert mer intenst. Samtidig utvikler kreften seg også i organet, dvs. tumoren blir

 • gjennom ekte cellemitose større i masse – i det indre kimlag samt i den lille-hjerne-styrte del av det midterste kimlag,
 • "større" i nekrose – i den storhjerne-marglager-styrte del av det midterste kimlag,
 • ulcerøs større, mer ustrakt, på grunn av mange små ulcera (sår)  – i det ytre kimlag.

Så snart vi ser denne skyteskive-formasjon i CCT i et bestemt rele, vet vi, at et Spesialprogram er aktivt i dette rele, dvs. organismen ble "fanget på det gale bein" i dette konflikt, hjerne- og organområdet og har tent/startet et Spesialprogram.

Dette Spesialprogram sikrer, at organismen kan klare den uventede situasjonen, som ikke kun kan påvirke pasienten som individ, men muligvis f.eks. også hans biologiske gruppe (klan, familie osv.).

Men så lenge HH (Hamerscher Herd = Hamer Fokus) har skyteskive-formasjon, dvs. er i konflikt-aktiv fase, er hjerne-releet tydelig påvirket. På grunn av den permanente sympatikotoni, som grunnleggende er noe planlagt (bare for meget av en god ting), blir kranienervenes kommunikasjonsledninger nå mer og mer beskadiget, likesom organet forstørres, blir mindre eller i det minste endres av kreften, for å ta hensyn til den nye situasjonen, som plutselig er oppstått.

Konfliktaktiviteten, dvs. skyteskive-formasjonen i hjernen fortsetter, inntil konflikten er løst. I hjernen har begge faser naturligvis deres HH på samme sted, men i en forskjellig tilstand:

 • I konflikt-aktive fasen, alltid med tydelig markerte ringer, den såkalte ”skyteskive”-formasjon,
 • I konflikt-løste fasen er HH (Hamerscher Herd = Hamer Fokus) oppsvulmet, ødematøs.

Vi kaller ødemet i den innerste sirkel som "intrafokalt ødem", ødemet omkring den ytre sirkel som "perifokalt ødem".

Inntil slutten av den konflikt-aktive fase, skjer der tilsynelatende ikke noe særlig i HH, i det minste hva som angår CTen. I virkeligheten er det dog helt annerledes, fordi vi først kan vurdere «skaden», når konflikten er løst. I pcl-fasen kan vi nå se det fulle omfang av endringene, eller mer presist, av «skadene».

For nettopp i begynnelsen av pcl-fasen begynner organismen å reparere de «skader» som er forårsaket av det Spesialprogram, som er i gang. Det skjer enten med

 • en celleproliferasjon i kropps-organet,
 • eller en cellereduksjon i kropps-organet
 • og naturligvis en reparasjon av det berørte hjerne relè.

Hvis der samtidig er en flyktningekonflikt med væskeretensjon av samlerørene aktiv, såkalt SYNDROM, retineres der ikke kun mer vann i det tilsvarende organ enn normalt, dvs. organet svulmer usedvanlig opp, men også i det tilhørende hjernerele er der en enorm væskeretensjon, med et stort ødem. Men det har intet å gjøre med ​​konfliktens masse, det er "syndromet".

Reparasjonen gjennom glia-opphopning har generelt fordelen, at HH (Hamer Fokusset) heles biologisk, dvs. at HH er fullt funksjonsdyktig igjen etter reparasjonen ved hjelp av gliaceller, så hjernen deretter kan svinge igjen i sin grunnrytme.

Prisen er helbredelsesfasen, reparasjonen på det psykiske, cerebrale og organiske nivå, for å oppnå den best mulige, optimale tilstand. Først når helbredelsesfasen eller reparasjonen på alle 3 nivå er avsluttet, kan organismen vende tilbake til normalen (=normotoni). Men nå er vevet fra Hamer Fokuset dog ikke lengre så elastisk. Og det betyr dessverre, at hjernevevet kan rive (cyste) i tilfelle av et konfliktresidiv (samme sted). I slutningen av ​​helbredelsesfasen, dvs. etter den såkalte "tisse-fase", utskilles ødemet spontant.

HAMER Fokus (HH), dvs. harmløse gliomer, ble tidligere betegnet som "hjernetumorer" (f.eks. astrocytomer, oligodentrogliomer, glioblastomer osv.) eller også "hjernemetastaser", fordi man lette på dogmatisk vis kun etter hjernetumorer og metastaser på hjerne-CTer i stedet for å lete etter computer-releer i hjernen.

I virkeligheten var de heldigvis HH (Hamersche Herde = Hamer Fokus) i helbredelsesfasen eller HH hvor helbredelsesfasen er avsluttet.

Men folk er stadig uvitende og ønsker ikke å lære noe nytt, fordi det ville velte eller revolusjonere hele den såkalte skolemedisin med sine 5000 hypoteser!

Tilbake til Nomenklatur

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Norsk oversettergruppe


1 - overs. note: dvs. hoved-hjernen og organ-hjernen er i korrespondanse med hverandre
2 - overs. note: revir: område hvor en flokk dyr holder til. tysk: Revier
3 - marglager = storhjerne-marglager, se hvor den befinner seg i hjernen, grafikk