En INTRODUKSJON til GERMANISCHE HEILKUNDE®

av Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Fakta i Germanische Heilkunde®

Den 11. september 1998 har Universitetet i Trnava (Tyrnau) bekreftet verifikasjonen av Germanische Heilkunde.
Verifikasjonen fant sted den 8. og 9. September.

Germanische Heilkunde® (tidligere: Ny Medisin, Germansk Ny Medisin) består av 5 Biologiske Naturlover – uten ytterligere hypoteser – og gjelder både for mennesker, dyr og planter. Den er så klar og logisk koherent, at den på redelig, samvittighetsfull måte kunne ha vært verifisert i hvilket som helst (pasient-)tilfelle, og selvfølgelig skulle ha vært verifisert, hvis bare man hadde ønsket det.

Det er faktisk ganske enkelt å reprodusere pasienttilfelle etter Germanische Heilkunde's Biologiske Naturlover. Der er 3 nivåer (psyke, hjerne, organ) som forløper synkront og der er 2 sykdomsfaser (den aktive konfliktfase og, hvis konflikten er løst, helbredelsesfasen), dertil normotoni-fasen innen den sympatikotone konflikt-aktive fase og (re)normalisering-fasen ved slutten av den vagotoniske konflikt-løste helbredelsesfase.

Vi har altså ikke kun 4 faseavsnitt hver på 3 nivåer, men også 3 karakteristiske punkter (DHSCL og epi-krisen1hver på 3 nivåer, således 21 kriterier (4x3 + 3x3), som vi kan undersøke hver for seg i henhold til de 5 Biologiske Naturlover.

Da de 5 Biologiske Naturlover til sammen inneholder minst 6 kriterier, inklusive histologiske kriterier, cerebral-topografiske, organ-topografiske, konflikt-kolorative (overs. note: "farve" av konflikten, dvs. alt som hører til konflikten) og mikrobiologiske kriterier, får du – hvis du nøye kan undersøke alle 3 nivåer – 126 (21x6) verifiserbare og reproduserbare fakta for et enkelt tilfelle (overs. note: tilfelle = et SBS i et pasienttilfelle).

Det er meget usannsynlig, at man tilfeldig finner et tilfelle, hvor alle disse 126 reproduserbare fakta tilfeldigvis er korrekte, fordi det alltid er et ut av millioner mulige tilfelle. Hvis pasienten kun har to sykdommer, som kan forløpe parallelt eller suksessivt, utgjør de reproduserbare fakta 252 (2x126). Sannsynligheten utvides til nesten uendelige sannsynlighetsverdier! (Dr. Hamer skriver i originalen: astronomiske sannsynlighetsverdier)

Et ekstremt viktig kriterium er også inkludert i beregningen: lokalisasjonen av ​​HH (Hamerscher Herd = Hamer Fokus) i hjernen er predestinert. Dette betyr, at releet – et av flere hundrede mulige releer – allerede er fastlagt (programmert). Og dette relè – i tilfelle av såk. sykdom, et HH (Hamer Fokus) – skal nå ha nøyaktig den formasjon som hører til den tilsvarende fase.

Men de fleste pasienter har flere kreftformer eller lammelser, diabetes eller lignende, dvs. Formålsbestemmte Biologiske Spesialprogrammer (SBS = Sinnvolle Biologische Sonderprogramme) og for hver såk. sykdom skal alle kriterier være oppfylt igjen!

Men i DHSets øyeblikk bestemmer den Biologiske Konflikt også både lokalisasjonen av SBS i hjernen (som såk. Hamerscher Herd = HH, Hamer Fokus) og lokalisasjonen i organet som kreft eller kreftekvivalent. Likeledes er konfliktinnholdet (av den Biologiske Konflikt), lokalisasjonen i hjernen og lokalisasjonen i organet determinert i DHSets øyeblikk. Den Biologiske Konflikt slår ned ("einschlagen" – rammer et individ) synkront på samme tidspunkt og i samme sekund (øyeblikk), på alle 3 nivåer og er konstaterbart, synlig og målbart der! 

Skyteskive

Likeledes kan DHSet ikke overses av pasienten, hvis han vet hva et DHS er, og den behandlende lege kan heller ikke overse det. I det minste kan skyteskivens nye, klare sirkler ikke overses i hjerne-CT (computertomografi). I organet vokser nye celler, eller der oppstår huller eller ulcera på grunn av celletap (overs. note: Dr. Hamer skriver: "Zellen schmelzen ein" = celler smelter ned = celletap/celle-minus).

Det er nesten uviktig hvor mange pasienter som undersøkes, fordi 2 pasienter, med hver 3-4 såkalte sykdommer (SBS) og i alt 600-800 kontrollerbare fakta, gir allerede en nesten astronomisk sannsynlighet for riktigheten av ​​Germanische Heilkunde®.

Å lage og evaluere statistikker er innenfor såkalt medisinsk vitenskap, en av metodene til å få fakta. Så lenge fakta legges sammen, er statistikker lovlige. Men hvor fakta fra forskjellige serier skal forbindes på en statistisk kausal måte, er saken mangelfull. Inntil videre har statistikk kun vært en numerisk oppsummering av fakta, de antatte årsaker ble statistisk konstruert.

I retrospektiv var problemet med alle "legevitenskapens" statistikker, at de kun beveget seg på det organiske nivå, og selv her ble loven om sykdommenes tofase-mønster, på grunn av manglende kjennskap til sammenhengene, ikke tatt i betraktning. Det samme var tilfellet med det psykiske nivå og det cerebrale nivå og betydningen av venstre- og høyrehendthet.

Dessuten er statistikkene om kreftfremkallende stoffer generelt basert på dyreforsøk. I den forbindelse ignorerte man, at forsøksdyrene hadde en psyke og intelligens. På grunn av uvitenhet har man derfor aldri inntatt forsøksdyrets spesifikke biologiske hjernekode i forsøksplanleggingen. Det ble ikke engang tatt hensyn til adferdsforskning.

Det, som skiller Germanische Heilkunde® fra skolemedisin, er altså en høyere naturvitenskapelig sensitivitet2, som gjør det mulig å skjelne mellom rene fakta og fortolkninger av fakta, som strengt tatt ikke lengere er fakta, men i første omgang kun arbeidshypoteser som ofte presenteres som fakta. Det samme gjelder for diagnostiseringen, for også her skal det være en streng og klar adskillelse av fakta fra fortolkninger og vurderinger av visse hypoteser i skolemedisinen.

Så hvis det f.eks. er anført "metastaser" i en diagnose, er det tale om en u-bevist og enda falsk hypotese om, at eventuelle sekundære karsinomer, såkalte dattertumorer, stammer fra det primære karsinom. At det finnes et sekundært eller enda et tredje karsinom benektes ikke, i hvert fall ikke i prinsippet, men under alle omstendigheter er vurderingen av dette objektive faktum omstridt.

På samme måte er tumormarkører ubestridelige fakta. Ordet "markør" kan brukes uten forbehold. I prinsippet kan man finne slike uspesifikke såvel som spesifikke markører for alle prosesser i forbindelse med kreftvekst eller i en helbredelsesfase i alle former for kreft. Den mest uspesifikke av dem er blodcellesedimentasjonshastigheden (ESR).

Men fortidens medisin kunne ikke skjelne mellom sykdommens konflikt-aktive fase og helbredelsesfasen. Selvfølgelig visste man enda mindre om, at der er en Biologisk Betydning, som ligger i en av disse to faser. Man utviklet dermed markører, som var forhøyde en gang i den aktive konfliktfase, og andre, som kun viste forhøyde verdier i helbredelsesfasen. Noen var relevante for gammelhjerne-styrte organer, noen for storhjerne-styrte organer. Dermed ble de korrekte fakta til falske diagnoser, eller i det minste til misvisende diagnoser, fordi alle helbredelsesfase-markører i prinsippet også kan kalles vitalitetsmarkører.

I Germanische Heilkunde® skal vi lære å evaluere alle disse markører på en ny og meningsfull måte, som naturligvis er noen ubestridelige fakta. Vi må ordne dem etter de forskjellige kimlag og etter de to forskjellige SBS-faser. Først på den måten vil de være nyttige for oss og ikke lengre skape panikk hos pasientene.

Så – hvis du har fulgt mine tanker så langt – er det ikke vanskelig å erkjenne, at jeg ved hjelp av en mer presis og naturvitenskapelig metode, som tar flere faktorer i betraktning, har støtt på 5 Biologiske Naturlover og har utviklet en ny terapeutisk metode basert på dem. Med hensyn til pasienten krever diagnosen både laboratoriedata og data fra billeddannende teknikker (CT, MR, rtg.) osv.

Under terapien, som primært består av konfliktløsning, kan pasienten selv beregne forløpet av sitt SBS, hvilket gir ham presist den ro i sinnet, han har bruk for, og hjelper ham med å slippe ut av panikkens lenker.

Når man verifiserer et naturvitenskapelig system, som kun består av fem Biologiske Naturlover og dette ikke inneholder en eneste hypotese, er terapien – hvor pasienten er hovedpersonen – allerede inkludert i systemet. For det er nettopp det spesielle ved et vitenskapelig reproduserbart system, at terapiens forløp kan beregnes med en viss sannsynlighet (forutsatt at det ikke oppstår nye biologiske konflikter eller konflikt-residiver [=tilbakefall]).

Terapiforløpet er derfor faktisk en del av et gjennomprøvd system.

For dem, som kun vurderer overfladisk og ikke tar hensyn til det enorme spektrum av rent naturvitenskapelig-empirisk baserte fakta, som danner grunnlaget for terapien i Germanische Heilkunde, kan dette virke helt uberettiget og "totalitært". Erkjennelsene i Germanische Heilkunde er ikke intolerante og selvvalgte meninger i sosial forstand, men naturlover, som jeg har funnet frem til og gjenoppdaget, og som – til mange kritikeres beklagelse – helt sikkert eksisterer og gjelder hver dag, selv uten meg!

Og nettopp fordi skolemedisinen tilskriver seg selv sin påståtte vitenskapelighet, bør den etterhånden begynne å spørre seg selv, om den ikke for lengst har forlatt naturvitenskapens vei, fordi den ikke er i stand til å forlate eller endre den engang valgte vei, f.eks. innenfor kreftbehandlingen – på tross av statistisk dokumentert fiasko – og om den derfor ikke selv er dogmatisk og totalitær, selv om den slett ikke har noe naturvitenskapelig grunnlag!

Skolemedisinen, som er fokusert på sin egen oppfattelse av kreft (f.eks. årsak og behandling), har tydeligvis ikke forstått, at jeg faktisk forbinder biologi og medisin, og at denne forbindelsen omfatter alle levende vesener (dyr, planter) uten unntakelser.

På bakgrunn av denne vitensdimensjon virker det irrelevant å påpeke, at jeg, som i prinsippet kritiserer onkologien, ikke har noe i mot de tekniske fremskritt innenfor nød- eller ulykkesmedisin, anatomi, kirurgi (unntatt visse onkologisk-kirurgiske indikasjoner), patologisk anatomi (unntatt diagnostiske "maligne"/"godartede" konklusjoner), indre-medisin, alle spesialiserende diagnoser innenfor andre medisinske områder, topografi, radiologi, balneologi, biokjemi, fysiologisk kjemi, humanbiologi.

For å kunne forstå de 5 Biologiske Naturlovene i Germanische Heilkunde med alle diagnostiske, vitenskapelige, terapeutiske og allmenne menneskelige konsekvenser de innebærer, er systemimmanent tenkning (overs.note: systemiboende tenkning) en absolutt nødvendig forutsetning!

Nettopp denne måten å tenke på, er alltid blitt avvist av skolemedisin! Dessuten skal det understrekes, at selve det faktum, at de grunnleggende naturlover nå for første gang er blitt oppdaget innenfor legevitenskapen (som for øvrig lenge har vært tilfellet innenfor andre naturvitenskaper), for første gang vil være en reel sjanse for legevitenskapen til å bli en riktig naturvitenskap i egentlig forstand!


1 epi-krise: Det er en eldre tekst av Dr. Hamer. I gamle utgaver tegner Dr. Hamer epi-krisen som et punkt (en pil). På denne hjemmeside kan du finne aktuell grafikk, med epi-krisen som en fase. Epikrisen kan være et kort øyeblikk, men også lengre – det avhenger av flere faktorer.
2 sensibilitet = “evne” 

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Norsk oversettergruppe